skku school of pharmacy

역대학장

>대학소개 >역대학장

 1. 제26대 정상전 2023. 01. 01 ~ 현재
 2. 제25대 한정환 (韓正煥) 2019. 01. 01 ~ 2022. 12. 31
 3. 제24대 정규혁 (鄭奎赫) 2013. 01. 17 ~ 2018. 12. 31
 4. 제23대 정규혁 (鄭奎赫) 2011. 01. 17 ~ 2013. 01. 16
 5. 제22대 박은석 (朴銀錫) 2008. 08. 01 ~ 2011. 01. 16
 6. 제21대 정규혁 (鄭奎赫) 2006. 08. 01 ~ 2008. 07. 31
 7. 제20대 유선동 (兪善東) 2004. 08. 01 ~ 2006. 07. 31
 8. 제19대 함원훈 (咸元勳) 2002. 08. 01 ~ 2004. 07. 31
 9. 제18대 지옥표 (池玉杓) 1998. 02. 01 ~ 2002. 07. 31
 10. 제17대 이강춘 (李康春) 1996. 02. 01 ~ 1998. 01. 31
 11. 제16대 이향우 (李香雨) 1994. 02. 01 ~ 1996. 01. 31
 12. 제15대 조태순 (趙台淳) 1992. 02. 01 ~ 1994. 01. 31
 13. 제14대 이향우 (李香雨) 1991. 02. 01 ~ 1992. 01. 31
 14. 제13대 조태순 (趙台淳) 1986. 12. 24 ~ 1991. 01. 31
 15. 제12대 임중기 (林中基) 1984. 12. 24 ~ 1986. 12. 23
 16. 제11대 유승조 (劉承兆) 1982. 12. 24 ~ 1984. 12. 23
 17. 제10대 이윤중 (李允中) 1980. 12. 24 ~ 1982. 12. 23
 18. 제9대 심영섭 (沈英燮) 1979. 12. 24 ~ 1980. 12. 23
 19. 제8대 홍사욱 (洪思燠) 1976. 12. 18 ~ 1979. 12. 23
 20. 제7대 이명연 (李明然) 1974. 02. 18 ~ 1976. 12. 17
 21. 제6대 이완하 (李玩夏) 1973. 01. 28 ~ 1974. 12. 17
 22. 제5대 최종인 (崔宗仁) 1971. 01. 28 ~ 1973. 01. 27
 23. 제4대 이남순 (李南淳) 1965. 09. 15 ~ 1971. 01. 27
 24. 제3대 이용주 (李溶柱) 1962. 07. 09 ~ 1965. 09. 14
 25. 제2대 김근영 (金根泳) 1960. 05. 24 ~ 1962. 07. 08
 26. 초대 이남순 (李南淳) 1953. 04. 01 ~ 1960. 05. 23